Wi-care 160

Wi-care 160: Trong phân tích rung động, để có thể phân tích chính xác, cần xác nhận được vận tốc quay của thiết bị, đó là lý tại sao I-Care tạo ra cảm biến đo vận tốc không dây đầu tiên trên thế giới.
Là cảm biến không dây duy nhất trên thị trường, giúp cho việc phân tích rung động có chất lượng và độ chính xác cao.  
CÁC ƯU ĐIỂM
- Thang đo rộng
- Công nghệ đo vận tốc không dây duy nhất trên thế giới